คบว.ประชุมทีมทำงาน รร.ตชด. วางกรอบ ประจำปี 2566 เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อ่านออกเขียนได้ และการคิดวิเคระห์

วันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ ประจำปี 2565 พร้อมให้รายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณ 2566 พร้อมเตรียมบูรณาการระหว่างงานบริการวิชาการ และงานวิจัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยปี 2565 – 2566 มุ่งเน้นส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับภาระกิจกหลักของโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การจัด และให้บริการห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่จะดำเนินการในช่วงไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ ประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนครู ตชด. การใช้ Google Appication เพื่อพัฒนางานห้องสมุดยุคใหม่ การจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทางสมอง EF บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ แบบไฮสโคป (Hi-scope) เตรียมความพร้อมสมรรถนะ ด้านการจัดการสอนในยุค New Normal อบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นสมรรถนะจิตวิทยา สำหรับครูสู่ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน และการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สำหรับความท้าทายใหม่ในปี 2566 มุ่งเน้น การพัฒนาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พัฒนาเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน รร.ตชด และเรื่องการเพิ่มผลสำฤทธ์ทางการศึกษา ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินงานจะต้องมีการวาง แผนการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของ รร.ตชด และมีผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่น่าพอใจต่อไป

Similar Posts