กิจกรรม : การเขียนเอกสารอ้างอิงสำหรับผลงานทางการ

โครงการ
    กิจกรรม :  การเขียนเอกสารอ้างอิงสำหรับผลงานทางการ

งบประมาณ
    33,200 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการ

ระยะเวลา
     17 ก.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หอสมุดกลาง 081-8917337

Similar Posts