การศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนของประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา เรื่อง ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพื่อนำผลจากการศึกษามาสังเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนาม 2 ขั้นตอน คือ ศึกษาบริบทและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามความรับผิดชอบของคณะ และศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จึงใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา

Similar Posts