การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ 103,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน รร.บ้านควนใหม่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา 27-28 ส.ค. 2556

การบูรณาการ

  • การสอน มี
  • การวิจัย มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ อ.กรรณิการ์ แก้วเชื้อ 087-1568818

Similar Posts