DAS เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรับใช้สังคม

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น   ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยติดตามผลการดำเนินงานของ คณะ หน่วยงาน ที่รับผิดโครงการต่างๆ  

Similar Posts