โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการ
    โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งบประมาณ
    300,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ตำบลขุนทะเล

ระยะเวลา
     ต.ค. 55 – ก.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077-355683

Similar Posts