โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการ
    โครงการประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
    150,000  บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศูนย์บูรณาการฯ

ระยะเวลา
     ต.ค. 55 – ก.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077-355683

Similar Posts