แข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ
    แข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

งบประมาณ
    17,642 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

ระยะเวลา
     19 ส.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.สินีนาฎ มุสิกะ 088-7613752

Similar Posts