เรียนรู้ศักยภาพทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน

โครงการ
    เรียนรู้ศักยภาพทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน

งบประมาณ
    47,400 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     บ้านห้วยทรายขาว ม.8 บ้านบางลุ ม.7 บ้านขุนทะเล ม.1

ระยะเวลา
     11ก.ค.-15 ก.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    นางสาวจีรวรรณ ศรีหนูสุด 089-0689044

Similar Posts