เปิดนิทรรศการสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านปากกระแดะ-อำเภอกาญจนดิษฐ์-จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ร่วมกับสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำนิทรรศการถาวรสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนโรงเรียนบ้านปากกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูลเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกระแดะ และ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

Similar Posts