อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.เฝ้ารับเสด็จฯ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.เฝ้ารับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงาน สนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 นำคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฎร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และ 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ด้าน ผศ.นรินทร์ สุขกรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41  ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสันตินิมิต อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 3)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 5) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 6) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฏร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 7) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 8)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สำหรับในปี พ.ศ. 2558 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงานสนองงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดังนี้
    1. กิจกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยม งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ โปรแกรมปฐมวัย กลุ่มวิชาหลักสูตรการสอน และหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิเทศการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา การนิเทศและติดตามแนะนำการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง ต่อปี
   2. กิจกรรมการพัฒนาครู ในปี พ.ศ. 2557-2558 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและศึกษา
ดูงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้จัดอบรมการเล่านิทานและพับกระดาษสำหรับเด็ก การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน การจัดการและบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยจะมีการพัฒนาครูเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง
   3. กิจกรรมการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการการใช้สื่อ อุปกรณ์ ทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและห้องสมุดโรงเรียน แล้วดำเนินการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประจำทุกปี
  4. กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน โดยใช้ระบบทศนิยมดิวฮี้ ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ มีการใช้โปรแกรม Go Liberty ในการจัดเก็บฐานข้อมูลห้องสมุด ระบบยืมคืน และบัตรสมาชิก เป็นต้น การพัฒนาและนำระบบสื่อสารสนเทศ ระบบ Edltv มาใช้ในห้องสมุดเพื่อให้ครูได้เข้าถึงสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

    ด้าน นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า กิจกรรมเตรียมการและรับเสด็จฯ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับโปรแกรมปฐมวัย กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ และหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเตรียมการและรับเสด็จฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ห้องสมุดโรงเรียน ดำเนินการจัดมุมต่างๆ ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบการให้บริการนักเรียน ครูและชุมชน สถิติการใช้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น  ห้องเรียนปฐมวัย ดำเนินการจัดมุมประสบการณ์และสื่อประกอบการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นต้น ห้องสาธิตการสอน ดำเนินการจัดสื่อการสอน แผนการสอนสาธิต การเตรียมการสอนสาธิต โดยในครั้งนี้มีการเตรียมการสอนสาธิต คือ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสิริราษฏร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สอนสาธิต วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Power Point  2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สอนสาธิตวิชา าษาอังกฤษ เรื่อง การสนทนาซื้อขาย ผักและผลไม้ในตลาดนัดโรงเรียน และ3)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สอนสาธิตวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปลูกผักไร้ดิน

อรุณ  หนูขาว : รายงาน /สมยศ นุ่นจำนง : ภาพ

Similar Posts