หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

สาระสำคัญของหลักสูตร

การสื่อสารด้วยเอกสารหรือหนังสือราชการถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของการติดต่อราชการของหน่วยงานราชการ การสื่อสารที่ดี และสามารถเข้าใจได้ง่าย กะทัดรัด มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน เพื่อให้ การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือราชการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของ หน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนหนังสือราชการแก่ผู้รับผิดชอบงานธุรการหน่วยงาน
  • เพื่อพัฒนาความรู้ในงานธุรการและสารบรรณ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ
  • เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
  • ปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

Similar Posts