หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของนักปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

สาระสำคัญของหลักสูตร

ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้เหมาะกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสำคัญที่สุดขององค์กร คือ ผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการจัดการท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • การเตรียมการท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • การศึกษาดูงานกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 6 วัน 

 • รุนที่ 1 วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2556 (ศึกษาดูงานประเทศ มาเลเซีย/สิงคโปร)
 • รุนที่ 2 วันที่ 8-13 มิถุนายน 2556 (ศึกษาดูงานประเทศ ลาว/เวียดนาม)
 • รุนที่ 3 วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2556 (ศึกษาดูงานประเทศ มาเลเซีย/สิงคโปร)
 • รุนที่ 4 วันที่ 3-8 สิงหาคม 2556 (ศึกษาดูงานประเทศ ลาว/เวียดนาม)
 • รุนที่ 5 วันที่ 24-29 สิงหาคม 2556 (ศึกษาดูงานประเทศ มาเลเซีย/สิงคโปร)

การสมัครและชำระคาธรรมเนียมการอบรม 

 • การสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัคร เเลวจัดสงใบสมัครผานชองทาง
  • สง ไปรษณีย ถึง กองบริการวิชาการพัฒนาทองถิ่น ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100 หรือ โทรสาร หมายเลข 0-7735-5683 หรือ E-mail : das-sru@outlook.com
 • การชำระคาธรรมเนียมการอบรม
  เมื่อทานไดรับการยืนยันการเขารับการอบรม (กอนการอบรม 10 วัน) ใหทานโอนเงินคาสมัครผาน ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี518-2-10912-8 ชื่อบัญชี สำนักจัดการทรัพยสิน และสงสำเนาการโอนเงินมายังกองบริการวิชาการ พัฒนาทองถิ่น โทรสาร 0-7735-5683 หรือ E-mail : das-sru@outlook.com

คาใชจาย

 • – รุนที่ 1,3,5 ราคา 50,000 บาทตอคน
 • รุนที่ 2,4 ราคา 50,000 บาทตอคน ประกอบดวย
  • คาอาหารเที่ยง
  • อาหารวาง
  • คาตอบแทนวิทยากร 2 คน
  • คาเชาหองประชุม 5 วัน
  • คาศึกษาดูงานตางประเทศในกลุมอาเซียน 2 ประเทศ ( ไมรวมคาใชจายสวนตัว )

สถานที่อบรม ศูนยพัฒนาการเรียนรู(AIC) ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี เลขที่ 148/93-95 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของนักปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

Similar Posts