สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556

โครงการ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556

งบประมาณ
    300,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     18-20 ส.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 077-355633

Similar Posts