ราชภัฏสุราษฎร์ฯ อบรมครู ตชด. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดอบรมครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ประจำปี 2560 มุ่งพัฒนาส่งเสริมความรู้คุณภาพการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับเนื้อหาวิชา ผ่านครูตำรวจตระเวนชายแดนที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งที่ไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงแต่จะทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวในพิธีเปิดการอบรมโครงการการจัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด. 41 หลักสูตรสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพที่ทัดเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในการด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน การนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน การพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชุมชน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีผลการประเมินยังอยู่ในระดับต่ำกว่าสาระวิชาอื่นๆ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 11 โรงเรียน จึงเป็นที่มาถึงความจำเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ดำเนินการและเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีทักษะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพส่งผลดีต่อการพัฒนาเด็กในโรงเรียนให้มีมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

     ด้าน พ.ต.ท. ยรรยงค์ บุญศิลป์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล เปิดเผยว่า ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้มีค่ามากเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบ เพราะแม้ไม่ได้เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านสายครู
แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของสาระวิชา พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการสอน การนำเทคโนโยีมาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่จะต้องนำไปเผยแพร่ พัฒนา และสอน นักเรียนในสังกัดต่อไป

กนกรัตน์ ศรียาภัย รายงาน
สมยศ นุ่นจำนงค์, อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายภาพ

Similar Posts