มรส. ประชุมเตรียมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะ สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ประชุมเตรียมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนด วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ในการจัดโครงการ ณ บ้านคลองโร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการฯ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฯ จะไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ

     นอกจากนี้ หน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยียนพี่น้อง บ้านคลองโร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียนเชิญชวนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้
“จังหวัดจะเคลื่อนที่ไปที่ใด ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเคลื่อนไปด้วยกัน”

Similar Posts