มรส.ขับเคลื่อนชุมชนหวังสร้างงานสร้างรายได้สู่ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการตามแนว พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ สุขกรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ได้ทำหน้าที่สนองงาน โครงการตามแนวพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในหลายโครงการก็คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2557 มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับประชาชนในตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย จัดอบรมพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีทักษะ ฝีมือในการผลิตของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน และหวังสร้างงานสร้างอาชีพ นำไปสู่ความมั่นคง เข้มแข็งด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนต่อไป

นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้ปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชน พบว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า ควรจะมีการจัดอบรมพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนให้มีทักษะ และฝีมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว โดยได้จัดอบรมอาชีพระยะสั้น การผลิตของใช้ในครัวเรือน เช่น กระเป๋า หมวก กล่องทิชชู่ เป็นต้น เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยเริ่มอบรมในระหว่าง วันที่ 3-11 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านภูธรอุทิศ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯมุ่งหวังจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลขุนทะเลต่อไป

Similar Posts