ฝ่ายบริการวิชาการฯ เดินเครื่องร่วมประชุมหารือ อบจ.สุราษฎร์ฯ พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวดอนสัก–เกาะพะลวย

โหมโรง ! ปี 2561 ด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของอาจารย์ มรส. ผู้ช่วยอธิการบดีฯเผย 18 มกราคม 2561 ดีเดย์ เร่งจัดประชุมระดมสมองเพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

…..เมื่อ‪เวลา 09.00 น.‬ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคณะเดินทางไปร่วมประชุม ณ กองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

…..สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวดอนสัก-พะลวย มาตั้งแต่ปี 2559-2560 โดยได้สร้างผลิตผลด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลการดำเนินการโครงการนั้นพบว่า พื้นที่ดังกล่าวยังต้องพัฒนาในด้านต่างๆอีกมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องการที่จะต่อยอดการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และส่งผลในทางบวกกับพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุด

…..ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เปิดเผยว่า จากที่ได้ร่วมพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้างานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางยกระดับพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่ดอนสัก-เกาะพะลวยว่า ให้มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีเนื้อหาในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำเสนอมายังฝ่ายแผนฯ

…..นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอข้อมูลให้กับทีมงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ‪ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 โดยทางองค์การบริการส่วนจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำเรื่องข้อมูลที่สามารถนำมาพิจารณา และหากเป็นไปได้อาจก้าวไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆในอนาคต

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts