นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Similar Posts