ทักษะการดูแลตนเองเบื้องของประชาชน

โครงการ
    ทักษะการดูแลตนเองเบื้องของประชาชน

งบประมาณ
    30,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
    เขตตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์

Similar Posts