งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดันสินค้าชุมชน (OTOP) เดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชน

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และนายอรุณ หนูขาว พร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนขุนทะเล ได้นำสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมาจัดแสดงจำหน่าย ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามแนวทางการยกระดับรายได้ให้กับชาวบ้านชุมชนขุนทะเลของมหาวิทยาลัย โดยเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชน

     ชาวบ้านชุมชนขุนทะเลได้มีการนำสินค้า มาวางเพื่อจำหน่าย เช่น กระเป๋าเชือกร่ม ดอกไม้กระดาษ ผ้าปาเต๊ะปักลูกปัด ฯลฯ “ฝีมือดี คุณภาพเยี่ยม ลายสวย ราคาเป็นกันเอง”

     นายวสันต์ สุทธโส ผู้ช่วยอธิการบดี เผยว่า ยินดีอย่างยิ่งที่ชาวบ้านชุมชนขุนทะเลที่นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน โทร. 0 7791 3344 ,0 7791 3333 ต่อ 3500

Similar Posts