งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ติวเข้ม เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา

 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (ศวภ.ใต้ตอนบน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และศูนย์จัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์จัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตำบลบ่อ แสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จัดโครงการประชุมสร้างการเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (ภาคใต้ตอนบน) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.นรินทร์ สุขกรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสัมมนาดังกล่าวเป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ในการรับการประเมินคุณภาพ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักจึงได้จัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน ได้เตรียมการใน 2 ส่วน คือ 1) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของหน่วยงานและการติดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยได้เชิญอาจารย์โสภา ปุ่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยาย และในส่วนที่ 2 คือการเตรียมการและเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 5 การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยได้เชิญ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน เป็นวิทยากรบรรยาย การเตรียมการและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ 5 การให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและซักถามประเด็นข้อสงสัย จนได้ข้อสรุป เพื่อนำไปสู่การเตรียมการรับการประเมิน ในประมาณกลางเดือนกันยายน 2557 นี้

Similar Posts