กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ
    กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
    33,600 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     17-19 ก.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ศูนย์ภาษา 077-226003-750

Similar Posts