การอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ บริหารรายได้และรายจ่ายของเกษตรกร

โครงการ
    การอบรมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อ บริหารรายได้และรายจ่ายของเกษตรกร

งบประมาณ
    16,750 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ชุมชนห้วยทรายขาว

ระยะเวลา
     24 ส.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    นายชัยณรงค์ จะรา 081-7202178

Similar Posts