การจัดการความรู้ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า

โครงการ
    การจัดการความรู้ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า

งบประมาณ
    50,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     มี.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ฝ่ายพัฒนาศึกษา คณะครุศาสตร์ 082-9108448

Similar Posts