DAS ร่วมกับจังหวัดระนอง ITA

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง

     โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ “เราเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

Similar Posts