อบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ.

โครงการอบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ให้แก่ผู้ดูแลระบบประจำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่าน Google Meet