ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทน.สุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทน.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ webex