ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ webex