โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการ
บริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
100,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
รร.พุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
5-6 มิ.ย. 2556

การบูรณาการ

การสอน มี
การวิจัย มี

Similar Posts