หลักสูตรการจัดทำแผนชุมชน

สาระสำคัญของหลักสูตร

แผนชุมชนเป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Community-based-development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่จะตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำแผนชุมชน
  • เพื่อฝึกกระบวนการการจัดทำแผนชุมชน

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • กระบวนการและความสำคัญของแผนชุมชน
  • เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนชุมชน
  • ปฏิบัติการทำแผนชุมชน

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรหลักสูตรการจัดทำแผนชุมชน

Similar Posts