ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  เพื่อศึกษางานด้านการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งเมื่อปี 2538 เดิมทีเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี 2553 ได้แยกตัวมาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างเต็มตัว
     มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยในอ้อมกอดขุนเขา มีภูมิศาสตร์สวยงามภายใต้เนื้อที่ 5,700 ไร่ จัดเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีนักศึกษาประมาณ 49,000 คน มีถึง 15 คณะ 2 วิทยาลัย (มีมากกว่า 100 สาขา) ได้แก่…
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากมีคณะเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ “1 คณะ 1 โมเดล” ให้แต่ละคณะลงไปทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วทั้ง 8 อำเภอของพะเยา และทุก ๆ 6 เดือน ทุกคณะจะนำงานมารวมกัน และทุกปีจะมีนิทรรศการแสดงผลงาน
     มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสำคัญกับการวิจัยและนักวิจัยมาก พยายามสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการวิจัยให้เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่างานวิจัยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น

“การวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของอาจารย์
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักศึกษา  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของชุมชน
ดังนั้น ถ้าเมื่อไหร่ที่…อาจารย์บอกว่าต้องทิ้งการสอนไปทำวิจัยแสดงว่ามันผิดแล้ว!”
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

Similar Posts