มรส. เดินหน้าบริการวิชาการ พื้นที่เกาะพะลวย

     เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 28 คน ลงพื้นที่ ณ เกาะพะลวย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะทำงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมวางแผนงานกับผู้นำชุมชนและคนในท้องถิ่น อันจะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด

     ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เกาะพะลวยในครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559 งานบริการวิชาการฯ ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนปัญหาของชุมชน นำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนเกาะพะลวย ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการจำนวน 15 โครงการ โดยงานบริการวิชาการฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในการร่วมกันขับเคลื่อน 15 โครงการดังกล่าว

วันวนัทธ์ วรภู รายงาน / ถ่ายภาพ

Similar Posts