บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โครงการ
    บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
    49,500 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     23-24 เม.ย. 2556

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.มัลลิกา รัตพันธ์ 087-3934170

Similar Posts