บริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการ
    บริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

งบประมาณ
    100,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     3-4 ก.ค. 2556 ,  23-24 ก.ค. 2556

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.ณาตยาณี เลี่ยนจ้าย 081-0840846  , อ.อมรทิพย์ ประยูรวงศ์ 087-4179459

Similar Posts