งานวันวิชาการ สานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 8

กองบริการวิชาการฯ เผยแพร่ผลงานโครงการพระราชดำริสู่ชุมชน

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสักและสถานศึกษาใน เขตอำเภอดอนสัก ร่วมจัดงาน วันวิชาการ สานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า ร่วมพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 วิชาการดอนสัก ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)

โดยในส่วนของกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส. ได้จัดนิทรรศการ เรื่อง มรส.กับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนิทรรศ การเผยแพร่ผลงานดังกล่าวแล้ว กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ยังได้ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มรส. ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และการเผยแพร่เอกสารผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ หนังสือ มรส.กับการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนังสือคู่มือ ครอบครัว หนังสือพรรณไม้ในมรส. สติกเกอร์ โปสเตอร์ แผ่นพับแนะนำ การศึกษา เป็นต้น

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในอำเภอดอนสักและอำเภอใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและขอคำปรึกษาการศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

สำหรับในครั้งต่อไป กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จะจัดนิทรรศการดังกล่าวอีกครั้งในงาน สมโภชศาลหลักเมือง และกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

Similar Posts