ค่ายจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน ปี 4

โครงการ
    ค่ายจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน ปี 4

งบประมาณ
   54,800 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์

ระยะเวลา
     22-23 ธ.ค. 55

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    นายธาตรี คำแหง 087-2772350

Similar Posts