มรส.ร่วมงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” เชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประชาชน บ้านคลองเรือชื่นมื่น มรส.ร่วมสนับสนุนยกระดับการพัฒนาอาชีพ ผู้นำชุมชนเผยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 08.30 น. (27 พฤษภาคม 2563) คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมงานกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และคณะทำงานพร้อมทั้งคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิรุท แก้วสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้คัดสรรบ้านคลองเรือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี…

บริการวิชาการฯ จัดประชุมความร่วมมือศูนย์คุณธรรม หวังขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม

ด้านผู้แทนศูนย์คุณธรรม เผย เล็งมรส.ที่แรกและที่เดียวเป็นกำลังสำคัญร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ เมื่อเวลา 15.00 น. (24 มกราคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า 2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้มีผู้แทนจากศูนย์คุณธรรม กลุ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การสนับสนุนงานด้านวิชาการเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนร่วมกับทุกหน่วยงาน ซึ่งการทำความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม มหาวิทยาลัยมีทีมคณะทำงานโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งทีมคณะทำงานและหน่วยงานที่มีความเหมาะสมคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีความพร้อมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ที่มีความสามารถและกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรม โดยมอบหมายให้ ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประสานทีมคณาจารย์จาก รปศ.พิจารณาเรื่องการจัดทำแผนและกำหนดกรอบการดำเนินงานพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องงบประมาณให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลเรื่องงานธุรการต่างๆ โดยมีงานบริการวิชาการฯเป็นที่ปรึกษาเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายขณะที่ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ได้เผยว่า ศูนย์คุณธรรม ได้เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวที่มีความเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ…

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุ่งสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

อนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามพระบรมราโชบายยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

งบว. จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการอพ.สธ. รองฯพันธกิจสัมพันธ์ Startup แผนการดำเนินไม่หวั่นสถานการณ์ COVIC –19

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดมความคิดหาแนวทางขับเคลื่อนและยกระดับการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเวลา 14.00 น. (13 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – มรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯพร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานดังกล่าว โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่าในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ตั้งเป้าหมายของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในลักษณะเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยในระยะแรกศูนย์ประสานงาน ดังกล่าวจะต้องจัดตั้งอยู่ ณ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน และจะมีการคัดสรรผู้ที่มีความเหมาะสมดำเนินงานเป็นผู้อำนวยการตัวจริงและหัวหน้าศูนย์ฯที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งระยะแรกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลังให้มาประจำที่ศูนย์ และสถานที่การจัดตั้งศูนย์น่าจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ของหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ด้าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – มรส.) ประจำปีงบประมาณ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.จัดเต็มให้บริการทุกมิติ รองฯพันธกิจสัมพันธ์ เผยพัฒนาทักษะทุกศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

การเรียนรู้ถือเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยที่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่ต้องการมุ่งมั่นพัฒนาโลกแห่งวิทยาศาสตร์ ความก้าวไกลของนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนมิติแห่งทุกสรรพศาสตร์ของโลกวิทยาศาสตร์ให้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ดร.พลกฤต แสงอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นและศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมทุกศาสตร์และทุกสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการฝึกอบรมทุกมิติ ได้แก่ 1.ด้านผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 2.ด้านพัฒนาครูวิทย์และคณิต 3. ด้านให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบถ้วน 4.ด้านการตรวจวิเคราะห์ 5.ด้านพัฒนาทักษะวิทย์และคณิตแก่ผู้เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กล่าวต่อไปว่า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในสถาการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เช่น การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ใช้องค์ความรู้จากคณาจารย์และบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นการเรียนรู้รากฐานมาจากทุกสรรพศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่นำมาให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

End of content

End of content