หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กประถมศึกษา

สาระสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปผลิตสื่อเพื่อใช้ ประกอบการสอนได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคและทักษะรูปแบบต่างๆที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมทักษะการผลิตสื่อแก่ครูผู้สอน
  • เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความน่าสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้เกี่ยวสื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอน
  • ปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน เช่น สื่อ Multimedia, Pop-up, 3D, Model

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กประถมศึกษา

Similar Posts