กิจกรรม : การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e – Learning

โครงการ
    กิจกรรม :  การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e – Learning

งบประมาณ
    33,200 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลา
     25-26 เม.ย. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 077-226002 -1144

Similar Posts