ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชน

เป้าหมาย เพื่อให้การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกัน รับผิดชอบดำเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าปีละ 1 รายการ
 • มีเครือข่ายความมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย
 • ผลการให้บริการวิชาการจากเครือข่ายความร่วมมือ ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 

กลยุทธ์

 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อบริการวิชาการ
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศในการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการและพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการชุมชนสังคมบนหลักการมีส่วนร่วม เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและพัฒนาระบบบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ที่สามารถแข่งขันได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • มีกระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ประเภทอาชีพ
 • ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสามารถบริหารจัดการจน สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้ กลยุทธ์
 • ส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรอบรมและให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยบูรณาการ กับการเรียนการสอนและวิจัย

เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน/องค์กร โดยการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร
 • ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อบรม ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร ประเมินผล การปฏิบัติงานขององค์กร ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
 • ผลการให้บริการวิชาการได้รับการประเมินจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก

กลยุทธ์

 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและจัดอบรมตามความต้องการของท้องถิ่น
 • สนับสนุนการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย ชุมชนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามนโยบายรัฐบาลทุกโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • โครงการในพระราชดำริมีการดำเนินงานครบถ้วนทุกโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ
 • โครงการตามนโยบายรัฐบาลมีการดำเนินงานครบถ้วนทุกโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ทุกประการ
 • ผลการดำเนินโครงการได้รับการประเมินจากผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก

กลยุทธ์

 • ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่โครงการตามนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ในการบริการวิชาการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย การบริการวิชาการมีขีดความสามารถภายใต้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารจัดการมีศักยภาพความพร้อม และมีความคล่องตัวภายใต้หลักธรรมาภิบาล (หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) สร้างความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่มาตรฐานการทำงานในระดับสากล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • บุคลากรดำเนินงานด้านบริการวิชาการได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บริการวิชาการ อย่างน้อยคนละ 2 เรื่องต่อปี
 • มีการจัดการความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 • มีแผนงานและระบบบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ และการบริหารโครงการเป็นไป ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลการประเมินการบริการวิชาการตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกรายการ

กลยุทธ์

 • พัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 • พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ การติดตามประเมินผลให้มีความพร้อมและความคล่องตัวภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

More information is available by selecting about gformit or help http://essaysheaven.com/ from the menu as well as at edcode