ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้บูรณาการการเรียนสอนและการวิจัยในระดับสากล

พันธกิจ

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายใน และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
  • พัฒนางานและให้บริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย
  • สนองงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

As a teacher, you may want to MidnightPapers use it to create quizzes and exams