นางสาวเยาวลักษณ์ กากแก้ว

วุฒิการศึกษา

  • นศ.บ. วารสารและหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Quick Inquiry