นางสาวจันทิมา องอาจ

วุฒิการศึกษา

  • รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Quick Inquiry