SRUเปิดเวทีสัมมนาหวังบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) เปิดเวทีสัมมนาหวังบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่ชุมชนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังนำผลการสำรวจความต้องการชุมชน เพื่อตลอดหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องกับบริบทและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 10.00 น. (14 พฤศจิกายน 2562 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาโครงการ “ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง GA 104 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯมีความต้องการยกระดับพัฒนาความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นจากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนชุมชน “

Similar Posts