ฝายภูริน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สร้างฝายภูริน ซึ่งมี ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้ดำเนินงานด้านการจัดการน้ำ โดยได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน และกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ในการสร้างฝายมีชีวิต “การจัดการตนเองโดยชุมชน “ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีเกษตร ในด้านการจัดการน้ำ ด้านเกษตรปลอดสารเคมี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน