quality-education-queen

“ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้านให้ได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อใน ระดับสูง ต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครู ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้า ที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

50 ปีมาแล้ว ที่หมู่ลาดตระเวนชายแดนและตำรวจพลร่ม เข้าไปในหมู่บ้านชาเขา และได้พบเห็นว่าไม่มีใครพูดภาษา ไทยได้ และแม้ว่าจะมีเด็กวัยเรียนจำนวนมากไม่มีใครพูด ภาษาไทยได้ แต่ก็ไม่มีใครไปจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านเหล่า นั้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ ดังนั้นตำรวจตระเวนชายแดนจึงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนชาวเขา และประชาชนห่างไกลคมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 เพื่อสอนให้เด็กชาวเขาและประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย เป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดน อัน เป็นแนวทางของการพัฒนาที่ถาวรและนำไปสู่การพัฒนาใน ด้านอื่นๆ ต่อไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์สร้าง โรงเรียน มีอาคารเรียนถาวร สื่ออุปกรณ์ การเรียนต่างๆ ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความ เจริญก้าวหน้าขยายออกไปในอีกหลายพื้นที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยมหา วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบโครงการส่งเสริม คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสันตินิมิตร
  2. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านพันวาล
  3. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
  4. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง
  5. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสิริราษฎร์
  6. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
  7. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านกอเตย
  8. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางโพรง
  9. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
  10. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์

Be free from the keyboard and faster academic writer pro-academic-writers.com than ever

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.