โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ
 • คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 โครงการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 โครงการ
 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการ
 • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ

รวมทั้งหมด จำนวน 34 โครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณราได้ ประจำปีงบประมาณ 2556

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ
 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ

รวมทั้งหมด จำนวน 8 โครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 โครงการ
 • คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 โครงการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 โครงการ
 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 โครงการ
 • คณะนิติศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 โครงการ
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 8 โครงการ
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 4 โครงการ
 • งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ

รวมทั้งหมด จำนวน 68 โครงการ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557

 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ

รวมทั้งหมด จำนวน 8 โครงการ

https://justdomyhomework.com my homework

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.