ขุนเลเกมส์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬา มีสมาชิกทั้งหมด 5 สถาบัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2515 จึงได้ตั้ง “คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2516” หรือ “ก.ก.ม.ท.” (The University Sports Board of Thailand-U.S.B.T.)โดยมีหน้าที่เพื่อส่งเสริมปรับปรุงข้อบังคับให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของก.ก.ม.ท. เข้าเป็นสมาชิกเกือบ 300 สถาบัน และส่งเข้าแข่งขันโดยผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคกีฬาประมาณ 250 สถาบัน (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37)