–  งานแผนงานบริการวิชาการ
 –  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 –  งานประกันคุณภาพการศึกษา
 –  งานบริหารความเสี่ยง

Then choose gformit for docs from the add-ons menu https://essayprofs.com and generate form to create the google form and google sheet for responses

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.